HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
Đăng vào Thứ ba, ngày 16/01/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên các cấp trong toàn ngành.
Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên các cấp trong toàn ngành. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở GDĐT luôn chú trọng công tác tuyên truyền, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nhà giáo trong các nhà trường và từng đơn vị của toàn tỉnh, cụ thể: Chỉ đạo các đơn vị cơ sở chủ động đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định một số nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của từng năm học chủ động bám sát yêu cầu, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong từng đơn vị, nhà trường và toàn ngành. Đồng thời đưa kết quả đạt được là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị cơ sở giáo dục.
Ngày 14/4/2017, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã có Kế hoạch số 548/KH-SGDĐT triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành. Triển khai giảng dạy các giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa; sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” dành cho lớp 2 đến lớp 12 từ năm học 2016 - 2017 lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn - Đội. Yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc có kiểm tra đánh giá sơ kết theo năm học. Ngành sẽ tổ chức sơ kết vào năm 2018. Một số kết quả nổi bật: 
100% cơ quan, đơn vị trong ngành GDĐT Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động  gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị một cách nghiêm túc và hiệu quả. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành đăng ký thực hiện với nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, phát huy vai trò gương mẫu là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổ chức các hội nghị chuyên đề thiết thực có tác dụng giáo dục sâu sắc. Toàn ngành đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và trách nhiệm cán bộ, nhà giáo. 
Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và  Nghị quyết số 29-NQ/TW với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành: “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ngành đã xây dựng, ban hành Quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Đảng ủy, lãnh đạo Sở GDĐT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong đó có nội dung về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở cấp trung học cơ sở. Chỉ đạo các đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân và các môn học khác, các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh, hoạt động Đoàn - Đội phù hợp với đặc điểm của các cấp, ngành học, điều kiện từng địa phương và từng cơ sở giáo dục. 
Ngành đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo từ Sở đến các nhà trường, các cơ sở giáo dục theo hướng phát huy và mở rộng dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong ngành thời gian qua như: Dạy thêm, học thêm, lạm thu, vi phạm đạo đức nhà giáo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực... 
Cùng với những nội dung đột phá là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách làm việc khoa học, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy đổi mới giáo dục đến phong cách làm việc khoa học, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Vì vậy, một trong những nội dung được Đảng ủy, lãnh đạo Sở đặc biệt coi trọng là luôn bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên ở từng đơn vị cơ sở gắn với chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong việc thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản mà Bộ và Ngành GDĐT đã giao cho trong năm học. 
Với sự chỉ đạo nghiêm túc của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của tập thể lãnh đạo Sở GDĐT, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã thực sự có hiệu quả thiết thực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh của toàn ngành GDĐT Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy sự nghiệp GDĐT của tỉnh ngày càng phát triển./.

Bùi Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

(Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên)XEM THÊM
Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (27/07/2018)
Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề “Mùa đông cho em” (03/01/2018)
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (03/01/2018)
Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp (03/01/2018)
Truy cập hôm nay 76
Tổng lượt truy cập 1182815
Đang truy cập 4

Lên đầu trang
Dành cho quản trị