HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
Đăng vào Thứ ba, ngày 29/01/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK về nhiệm vụ công tác năm 2019 với phương châm “Công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị là cơ bản, công tác xây dựng Đảng là toàn diện”, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng của Đảng bộ Khối trích đăng những nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:
A. NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
I. Nhiệm vụ 
1. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 của cơ quan, đơn vị góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2019 đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2015 - 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động “một cửa”“một cửa liên thông”, làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch; tổ chức tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, năng lực doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
2. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong các chi, đảng bộ. Triển khai nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương).
3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng đảm bảo nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt, hội họp, về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức. Coi trọng công tác giáo dục, quản lý đảng viên; rèn luyện về phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 
4. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo chuyên môn tổ chức thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” gắn với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, thực hiện kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của nhà nước. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra đồng thời kịp thời lãnh đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá tình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, không để sai phạm xảy ra và có tính chất nghiêm trọng.
6. Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2019). Lãnh đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua, các hoạt động bề nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.
II. Chỉ tiêu
1. Phấn đấu từ 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trở lên. Phấn đấu trên 95% đơn vị, doanh nghiệp bảo toàn được nguồn vốn, sản xuất - kinh hoanh có lợi nhận, đúng pháp luật; 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đời sống, việc làm, chế độ chính sách cho người lao động.
2. 95% trở lên các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
3. 95% trở lên đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên. 
4. Phát triển đảng viên mới đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.
5. Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
6. 90% trở lên số cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá; 95% trở lên gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá; 90% trở lên các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.
7. Phấn đấu các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hoạt động biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05.
B. GIẢI PHÁP 
I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh
Tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề, lựa chọn nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh đề ra.  Chú trọng lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy cơ sở, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, du lịch; thu, chi, quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; thực hiện xoá đói giảm nghèo theo các mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.
Cấp ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh, lãnh đạo chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các đề án về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cấp ủy các đoàn thể của tỉnh tiếp tục lãnh đạo chuyên môn chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất.
Cấp ủy trong các doanh nghiệp cần giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, góp phần giữ được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4, 5; cử cán bộ học các lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 2 và 3; đồng thời hằng năm tổ chức tốt công tác huấn luyện tự vệ.
Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, các cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
II. Công tác xây dựng Đảng
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao ý thức kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên.
Các cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2019 và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị. 
Tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ở các cấp thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng đổi mới phương thức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết để đạt hiệu quả cao hơn. Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở nhất là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phải trực tiếp truyền đạt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, gắn nghiên cứu học tập với tăng cường đối thoại, thảo luận chương trình hành động sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ sở.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05, tổ chức học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. 
Duy trì tốt hội nghị thông tin công tác tuyên giáo thường kỳ, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối. Nâng cao chất lượng Bản tin nội bộ để cung cấp tài liệu phục vụ cho việc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng
Các cấp ủy bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các đề án của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, Đề án số 07-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối (Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 12/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 -2019”; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21/11/2016 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án số số 06-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án số 07- ĐA/ĐUK, ngày 25/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020”…); tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong đóng góp xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
Làm tốt công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Củng cố kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở. 
Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, phát huy tốt tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Bắt đầu từ tháng 4/2019, Đảng ủy Khối thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trên Phần mềm công tác đảng theo Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của tỉnh. Các chi bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận thực hiện nghiêm túc việc đăng ký sinh hoạt, báo cáo kết quả sinh hoạt, tiến hành tự chấm điểm trên phần mềm, đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.
Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng, sinh hoạt và công tác đi đôi với công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ theo quy định của Trung ương.
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý đảng viên ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng là chính.
Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019, qua đó góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ và hiệu quả công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ.
3. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
3.1. Công tác kiểm tra, giám sát
Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Đề án của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 giám sát trong Đảng; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21/11/2016 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”). Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ra nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên; Kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng; việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường giám sát chế độ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cấp ủy các cấp; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.   
Các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát chủ động xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng theo thẩm quyền, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng theo yêu cầu của cấp trên. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng.
3.2. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”.
Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
Các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đảm bảo không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự cơ quan.
4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể 
Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức vững mạnh; giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập nâng cao trình độ của đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”
Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2019”.
Cấp ủy cơ quan, đơn vị phối hợp với chuyên môn lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức năm 2019 để đánh giá kết quả hoạt động cơ quan năm 2018, xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2019 phù hợp, sát thực tế, đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoạt động thiết thực, hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết đề ra.
2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. 
3. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo Quy chế.
4. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ./.

XEM THÊM
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020 (20/01/2017)
Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (20/01/2017)
Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (20/01/2017)
Truy cập hôm nay 1945
Tổng lượt truy cập 1236561
Đang truy cập 8

Lên đầu trang
Dành cho quản trị