HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
Đăng vào Thứ sáu, ngày 20/01/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày 04/01/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nội dung của Chỉ thị như sau:

Trong những năm phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, tổ chức công đoàn tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền; chủ động thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên công nhân, viên chức, người lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức công đoàn cơ sở còn yếu, chưa tập hợp, thu hút được công nhân, người lao động; công tác phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thấp, chưa tương xứng với số lượng công nhân, người lao động trên địa bàn; vấn đề chăm lo nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ, phúc lợi xã hội đối với đoàn viên và người lao động ở các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Năm 2017, 2018 là thời gian diễn ra đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, người lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi cấp; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, đồng thời nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, công đoàn các cấp phải tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tiếp tục thu hút, tập hợp, động viên công nhân, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn viên công đoàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn nhiệm kỳ mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; có số lượng, cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị; phấn đấu tỉ lệ nữ đạt từ 30% trở lên. Quan tâm bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách các cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khoá mới.

3. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, phân công cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo đại hội công đoàn cùng cấp. Các cấp chính quyền tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị, đề xuất chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn như: việc làm, thu nhập, tiền lương, nhà ở, đời sống văn hoá tinh thần; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có liên quan tạo mọi điều kiện cần thiết để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội theo tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch, nội dung văn kiện, công tác nhân sự báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, bảo đảm tiến hành tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cấp tỉnh, nội dung văn kiện, quy trình công tác chuẩn bị nhân sự đại hội trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

- Thời gian tiến hành đại hội công đoàn các cấp:
+ Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Hoàn thành trong quý IV/2017.
+ Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trong quý I/2018.
+ Đại hội công đoàn cấp tỉnh: Hoàn thành trong quý II/2018.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; đẩy mạnh việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Ban biên tập
(Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên)
XEM THÊM
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020 (20/01/2017)
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ công tác năm 2019 (29/01/2019)
Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (20/01/2017)
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (19/01/2017)
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 (19/01/2017)
Truy cập hôm nay 1772
Tổng lượt truy cập 1236388
Đang truy cập 8

Lên đầu trang
Dành cho quản trị