HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  GIỚI THIỆU  >  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Đăng vào Thứ bảy, ngày 21/01/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Đảng ủy khống các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Điều 1: Vị trí
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Điều 2: Chức năng
Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạng gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đoàn viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ủy Khối.

Điều 3: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
-    Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đang trong khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.
-    Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, ddaonf thể của tỉnh thuộc Khối, tham mưu, đề xuất với Tình ủy những vấn đề cần thể hiện nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh.

Điều 4: Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
-    Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thức hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong Khối.
-    Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lỗi sống, tinh thành trách nhiệm, trong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
-    Bồi dưỡng nâng cao trình độ, lý luận chính trị, kiến thức, năng lức hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
-    Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối maai cao tinh thành trách nhiệm. tính kỷ luật, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Điều 5: Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
-    Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chủ chương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối trong sạch, vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
-    Lãnh đạo, chỉ đao, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tố công tác quản lý đảng viên.
-    Bồi dưỡng cấp ủy viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

Điều 6: Lãnh đạo công tác cán bộ
-    Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ và quản lý cán bộ, lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết đinh về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.
-    Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miến nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đảng viên tribg Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường Vụ tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).
-    Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý.
-    Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyeent rách công tác đảng của Đảng ủy khối theo phân cấp quản lý của Tỉnh ủy.

Điều 7: Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát  
-    Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ,
-    Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi pham Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Điều 8: Lãnh đạo các đoàn thể
-    Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Hội cựu chiến binh khối và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.
-    Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

Điều 9: Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ
-    Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thục hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ban biên tập
(Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên)
Truy cập hôm nay 21
Tổng lượt truy cập 1606092
Đang truy cập 2

Lên đầu trang
Dành cho quản trị