HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
Đăng vào Thứ sáu, ngày 20/01/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nhiệm vụ công tác năm 2017
Ngày 10/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nhiệm vụ công tác năm 2017, Ban tin nội bộ trích đăng những nội dung cơ bản của Nghị quyết để các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể thuộc Khối triển khai thực hiện:

* Về nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu
1. Những nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 của cơ quan, đơn vị góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh năm 2017 là 12% trở lên, tạo đà phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). 

1.2. Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ở các bộ phận “một cửa”, và “một cửa liên thông”, tổ chức tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp uỷ tập trung lãnh đạo đơn vị xây dựng nghị quyết cụ thể về thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

1.3. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong các chi, đảng bộ. Triển khai nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và hướng dẫn của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, chú trọng lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

1.4. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra đồng thời kịp thời lãnh đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như phát hiện, ngăn chặn những sai phạm nhằm không để sai phạm kéo dài và có tính chất nghiêm trọng.

1.6. Lãnh đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Thanh niên Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Chỉ tiêu

2.1. 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Phấn đấu 95% trở lên số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2.3. Phát triển đảng viên mới đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

2.4. 95% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.5. Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

2.6. 90% trở lên số cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá; 95% trở lên gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá; 90% trở lên các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.

* Về giải pháp thực hiện
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cấp ủy các cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng nghị quyết chuyên đề, lựa chọn nội dung trọng tâm  tập trung lãnh đạo đạt hiệu quả thiết thực. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ; thu chi quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, khoáng sản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; giảm nghèo theo các mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra. Chú trọng lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Công tác xây dựng Đảng
Tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đề án của Tỉnh ủy. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao ý thức kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên  trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án số 17-ĐA/TU ngày 12/11/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2018.

Tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) ở các cấp thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng đổi mới phương thức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết để đạt hiệu quả cao hơn. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải trực tiếp truyền đạt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, gắn nghiên cứu học tập với tăng cường đối thoại, thảo luận chương trình hành động sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy triển khai tốt nội dung học tập, sinh hoạt chuyên đề trong các cuộc họp chi bộ thường kỳ, chú trọng việc xây dựng các điển hình tiên tiến, hằng năm có biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị. 

Các cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2017; Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị. 

Duy trì tốt hội nghị thông tin công tác tuyên giáo và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng bản tin nội bộ  phục vụ cho việc lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 
Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22/11/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, phát huy tốt tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Những tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm để xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng, sinh hoạt và công tác đi đôi với công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ theo quy định của Trung ương. Các cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại các chi đảng bộ. 

Tiếp tục mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính khóa V cho cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương, cán bộ trong quy hoạch; mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và hồ sơ đảng viên; chuyển và tiếp nhận đảng viên đi và đến; trao thẻ đảng viên. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đảm bảo tính đồng bộ theo hướng dẫn của Trung ương. 

Lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng là chính.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21/11/2016 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”. Năm 2017, các tổ chức đảng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từ việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đến khâu tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên và cấp mình. Yêu cầu 100% cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt các cuộc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị. 

Các cơ sở đảng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện Điều lệ Đảng; kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ ở các chi, đảng bộ. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là phát hiện và có biện pháp ngăn chặn những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, không để sai phạm kéo dài và nghiêm trọng.

2.4. Lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể 
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Đề án 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2019. Chỉ đạo cơ sở thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Cấp uỷ cơ quan, đơn vị phối hợp với chuyên môn lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức năm 2017 để đánh giá kết quả hoạt động cơ quan năm 2016, xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2017 phù hợp, sát thực tế, đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức vững mạnh, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập nâng cao trình độ của đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các cấp ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

* Về tổ chức thực hiện
1. Giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nội dung nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. 

3. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối  theo Quy chế.

4. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối và Công đoàn viên chức tỉnh có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ./.

Ban biên tập
(Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên)
XEM THÊM
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK “Về nhiệm vụ công tác năm 2018”. (23/01/2018)
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020 (20/01/2017)
Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (20/01/2017)
Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (20/01/2017)
Truy cập hôm nay 129
Tổng lượt truy cập 270739
Đang truy cập 10

Lên đầu trang
Dành cho quản trị