Đăng vào Thứ năm, ngày 05/09/2019
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Nguyên tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2019
Sáng ngày 3/9/2019, Sở GTVT Thái Nguyên tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9 và hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025.

Đ/c Lê Văn Vịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 
 phát động hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành

Sau nghi thức chào cờ, đại diện Đảng ủy Sở đã thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019. Tại buổi lễ, Sở GTVT đã tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025.
Phát động hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành GTVT, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ sau: (1) Cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Quy chế làm việc của Sở; ngoài ra đối với Bộ phận một cửa cần thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ bộ phận một cửa trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận được thực hiện đúng quy trình, quy định và được trả đúng hạn cho người dân và doanh nghiệp. (2) Hưởng ứng mạnh mẽ, rộng khắp phong trào thực hiện văn hóa công sở, tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. (3) Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân hiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạnh, đẹp, an toàn; bố trí, sắp xếp công sở văn minh, khoa học; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cấp trên cần công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên; thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến. (4) Mỗi cá nhân phải ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật; đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phát huy sáng tạo, không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy mạnh mẽ khẩu hiệu và phương châm hành động của ngành Giao thông vận tải là “Phát huy truyền thống đi trước, mở đường, thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.


Chu Hồng Đông