Đăng vào Thứ hai, ngày 05/08/2019
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 31/7/2019, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và 55 đồng chí là cấp ủy viên chi bộ, trưởng, phó các đoàn thể thuộc Đảng bộ.
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

           Theo báo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các ý kiến tham gia thảo luận.

          Hội nghị đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và thông kế hoạch đại hội đảng cấp chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

(Phạm Quỳnh Thoa)