HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
Đăng vào Thứ ba, ngày 23/01/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK “Về nhiệm vụ công tác năm 2018”.
Ngày 13/01/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK “Về nhiệm vụ công tác năm 2018”, Ban Biên tập Website trích đăng những nội dung cơ bản của Nghị quyết để các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể thuộc Khối triển khai thực hiện.
* Về chủ đề công tác năm 2018: “Tăng cường kỷ cương và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.
* Về nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
1.1 Các cấp ủy và tổ chức đảng tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh. Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, thu chi ngân sách; huy động có hiệu quả các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao năm 2018.
1.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
1.3. Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18), Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19) và sự chỉ đạo chung của tỉnh.
1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
1.5. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những sai phạm; chủ động tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 
1.6. Làm tốt công tác dân vận của Đảng ngay trong các cơ quan, đơn vị và trong ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị phụ trách. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phát huy sức mạnh các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Không để xảy ra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực và các sai phạm về chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ quan, ngành quản lý.
2.2. 95% trở lên các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
2.3. 95% trở lên đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên. 
2.4. Phát triển đảng viên mới đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.
2.5. Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
2.6. 90% trở lên số cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá; 95% trở lên gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt gia đình văn hoá; 90% trở lên các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.
2.7. Phấn đấu các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012. Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hoạt động biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016.
* Về giải pháp thực hiện
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cấp ủy các cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng nghị quyết chuyên đề, lựa chọn nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo đạt hiệu quả thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh đó là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện trên cơ sở phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, quản lý đô thị, thu chi quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, khoáng sản, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; giảm nghèo theo các mục tiêu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Chú trọng lãnh đạo thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Công tác xây dựng Đảng
2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể cần đa dạng các hình thức tuyên truyền nghị quyết, để cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu sâu sắc và nghiêm túc thực hiện. Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ.
Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy cơ sở không dao động trước những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 khóa XII. Tập thể cấp ủy phải chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý các tình huống tư tưởng nảy sinh. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị. 
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền miệng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng thời phản ánh thông tin hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối. Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 theo kế hoạch. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/216 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Chú trọng lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp… Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành động thiết thực, cụ thể. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy giảm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Đề án của Tỉnh ủy và Đề án số 07-ĐA/ĐUK, ngày 25/5/2017 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. 
Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 và Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007. Bắt đầu từ năm 2018, Đảng ủy Khối tiến hành quản lý sinh hoạt chi bộ và các hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở trên trang Thông tin điện tử tổng hợp và phần mềm quản lý công tác Đảng, cử cán bộ dự sinh hoạt chi bộ của các chi bộ, đảng bộ cơ sở.
Tiến hành sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ: đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. 
Nâng cao trình độ năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy các cấp. Thường xuyên đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục yếu kém. Cấp ủy cơ sở rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc đảm bảo mọi hoạt động của cấp ủy được thực hiện theo đúng quy chế, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ. Quan tâm xây dựng các nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và tổ chức đảng ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị mình. 
Thực hiện tốt công tác đảng vụ nhất là việc quản lý hồ sơ đảng viên, việc xét kết nạp đảng viên mới và xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị; chuyển và tiếp nhận đảng viên đi và đến; xét tặng Huy hiệu Đảng và trao thẻ đảng viên theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý đảng viên ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
* Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng và thực hiện tốt các quy định, kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra, theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là việc chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Sau kiểm tra, giám sát phải có kết luận và chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát.
  Đổi mới và tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, thống nhất trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đưa hoạt động tự kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, phát huy tốt tác dụng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 05- ĐA/TU về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”. Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.
Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời.
Thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, kinh nghiệm và phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
* Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng : Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”
Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
Các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đảm bảo không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự cơ quan.
2.4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 
 Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức vững mạnh, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập nâng cao trình độ của đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW về "Quy định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". 
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoạt động thiết thực, hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
* Về tổ chức thực hiện
1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. 
2. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  theo Quy chế.
3. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong toàn Đảng bộ./.


Ban Biên tập
XEM THÊM
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nhiệm vụ công tác năm 2017 (20/01/2017)
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020 (20/01/2017)
Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (20/01/2017)
Truy cập hôm nay 108
Tổng lượt truy cập 270718
Đang truy cập 9

Lên đầu trang
Dành cho quản trị